More categories

  • Програмска понуда

  • За HBO GO

  • Технички информации

  • Уреди и платформи

  • Начин на плаќање и претплата

  • Решенија за проблеми

Дали може да сменам превод или јазик на натсинхронизација за време на гледањето?

Да. Јазикот на титлот и натсинхронизацијата може да се променат при гледањето на содржините, а промените се видливи веднаш.