More categories

  • Програмска понуда

  • За HBO GO

  • Технички информации

  • Уреди и платформи

  • Начин на плаќање и претплата

  • Решенија за проблеми

Кој може да биде претплатник?

За успешна регистрација на страницата и користење на услугата потребно е да имате најмалку 18 години и да ја активирате услугата во една од следните земји: Македонија, Хрватска, Босна и Херцеговина, Србија, Црна Гора, Словенија, Бугарија, Полска, Унгарија, Романија или Чешка. Исто така, потребно е да имате валидна банкарска картичка од банка во некоја од наведените земји. По регистрацијата, претплатата ќе се однесува на земјата во која сте се регистрирале.