More categories

  • Програмска понуда

  • За HBO GO

  • Технички информации

  • Уреди и платформи

  • Начин на плаќање и претплата

  • Решенија за проблеми

Како и кога треба да се плати претплатата?

Претплатата ја плаќате на месечно ниво. Износот на претплатата се наплаќа од Вашата регистрирана банкарска картичка (или преку други средства на плаќање) секој месец приближно на датумот на кој првпат сте започнале да ја користите услугата.